Stanovy spolku Horolezecký oddíl Staré Město, z.s.

Stanovy spolku

Horolezecký oddíl Staré Město, z.s.

I. – Název, sídlo a charakter spolku

1) Název spolku je: Horolezecký oddíl Staré Město, z. s. (dále jen „spolek“).

2) Sídlem spolku je: Staré Město, U Chodníčku 500, PSČ 738 01.

3) Spolek sdružuje příznivce horolezectví.

II.- Cíle činnosti

Cílem spolku je:

  • provozování horolezectví a jemu příbuzných aktivit,
  • organizace sportovních a společenských setkání členů spolku a jejich příznivců,

  • organizace vzdělávacích akcí v oblasti bezpečného pohybu v náročném terénu, základů zdravovědy, záchranných technik a ochrany přírody,

  • provoz a údržba chaty Tatranka,
  • přednášková a publikační činnost.

III. – Členství

1. Řádným členem spolku se může stát jakákoliv osoba, která se aktivně zúčastňuje činnosti spolku a dodržuje jeho stanovy.

2. Členství se ve spolku rozděluje na tři kategorie:

a) členství dětí a mládeže od 6 do 18 let a je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce;
b) členství osob starších 18 let;

c) členství právnických osob.

3. Členství ve spolku vzniká přijetím, o kterém rozhodují jeho členové. K přijetí nového člena spolku je nutný souhlas nadpoloviční většiny zúčastněných členů spolku.

4. Členství zaniká:

a) Vyloučením, o kterém rozhodují členové spolku. K vyloučení člena spolku je nutný souhlas nadpoloviční většiny zúčastněných členů spolku.

b) Nezaplacením členských příspěvků spolku dva následující roky po sobě (jsou-li valnou hromadou stanoveny).

c) Vystoupením.

d) Úmrtím (fyzické osoby) nebo zánikem (právnické osoby).

IV. – Práva členů

1. Hlasováním se účastnit rozhodování v souladu se stanovami spolku.

2. Být informován o činnosti a stavu spolku.

3. Využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku.

4. Podávat návrhy činnosti spolku, vyjadřovat se ke stavu a situaci ve spolku.

5. Kdykoliv dobrovolně vystoupit ze spolku.

6. Volit od 15-ti let věku a být volen od 18-ti let věku do výkonného výboru spolku.

7. V případě rozhodování hlasováním mají fyzické i právnické osoby rovné postavení, tj. sílu jednoho hlasu.

V. – Rozhodování

1. V těchto následujících záležitostech je k platnosti nutný souhlas nadpoloviční většiny členů spolku:

a) změna stanov spolku;
b) změna názvu spolku;
c) nabytí majetku spolku;
d) pozbytí majetku spolku;
e) zrušení spolku;

2. Před přijetím změny stanov, nebo dodatku stanov, musí být všichni členové spolku s navrhovanými změnami či dodatky stanov seznámeni.

VI. – Orgány spolku

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena všemi členy sdružení.

2. Valná hromada projednává základní otázky činnosti spolku, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období.

3. Valná hromada volí a odvolává výkonný výbor nebo jeho jednotlivé členy.

3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor jednou ročně ke konci kalendářního roku.

4. Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina přítomných členů.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je orgánem spolku v době mezi valnými hromadami. Je sedmičlenný a je tvořen předsedou a šesti členy pověřenými řízením jednotlivých sekcí činnosti sdružení, jimiž jsou:

– Místopředseda;
– Administrativa;
– Správa webu;
– Správa chaty Tatranka;
– Dozor;
– Metodika;

a) Výkonný výbor uděluje a odnímá plnou moc k zastupování spolku a rozhoduje o uzavírání smluvních vztahů.

b) Výkonný výbor svolává valnou hromadu.

c) Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň pět jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou jeho přítomných členů. V případě rovnosti hlasů přítomných členů má předseda sílu dvou hlasů.

d) O průběhu zasedání výkonného výboru a o přijatých rozhodnutích se zpracovává zápis, který podepisuje výkonným výborem určený zapisovatel a předseda.

Předseda

a) Předseda je statutárním zástupcem spolku. Je odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru.

b) Předseda jedná jménem spolku samostatně.

c) Předseda nemůže být statutárním zástupcem jiného spolku.

d) Předseda je volen valnou hromadou na volební období 2 roky.

e) Svolává výkonný výbor.

f) Předseda může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 2/3 většinou výkonného výboru, a to:

– v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce;
– v případě vedeného trestního stíhání proti jeho osobě;
– v případě kolize zájmů škodící sdružení.

Místopředseda

a) Místopředseda vykonává funkci předsedy v případě:

– odstoupení či odvolání předsedy;
– nepřítomnosti předsedy;
– úmrtí předsedy;

b) Místopředseda je volen valnou hromadou na období 2 roky.

VII. – Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, nebo příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s těmito stanovami.

3) O převodech vlastnického práva k majetku spolku, kromě majetku nemovitého, i jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem (nabývání a pozbývání majetku, pronájem apod.) rozhoduje valná hromada se souhlasem 80% přítomných na valné hromadě spolku.

VIII. – Závěrečná ustanovení

1) Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 1. 10. 2016.

2) Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou spolku.

3) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Starém Městě dne 1. 10. 2016